فائزه آژیر

تحصیلات: کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی - گرایش علوم باغبانی

عنوان شغلی: مسئول امور بازرگانی

درباره من: ........................................................................................................................

درباره گل منتخب: ..........................................................................................................................

فاطمه فکری

میزان تحصیلات:کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی - گرایش علوم باغبانی  _ کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی - گرایش گیاهان زینتی

عنوان شغلی: مسئول گلخانه واحد میان جاده.

درباره من: .....................................................................................................

درباره گل منتخب: ....................................................................................................

پناه زهره وند

تحصیلات: کارشناسی - رشته مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی

عنوان شغلی: کارشناسی ارشد امور اجرایی

درباره من: ..............................................................................................

درباره گل منتخب: ..............................................................................................