جشنواره بذر
انواع بذرها
بذر بامیه بسته ۵ گرمی

بذر بامیه بسته ۵ گرمی

35% 6,000 3,900 تومان
بذر کاکتوس فریلا

بذر کاکتوس فریلا

35% 6,000 3,900 تومان
بذر مرزه بسته ۱۲ گرمی

بذر مرزه بسته ۱۲ گرمی

35% 6,000 3,900 تومان
بذر نوتو کاکتوس

بذر نوتو کاکتوس

35% 6,000 3,900 تومان
بذر مامیلارا کاکتوس

بذر مامیلارا کاکتوس

35% 6,000 3,900 تومان
بذر آلوئه

بذر آلوئه

35% 6,000 3,900 تومان
بذر کنجد بسته ۱۰ گرمی

بذر کنجد بسته ۱۰ گرمی

35% 6,000 3,900 تومان
بذر تره بسته ۱۲ گرمی

بذر تره بسته ۱۲ گرمی

35% 6,000 3,900 تومان

مشاهده همه بذرها